זכויות האדם והילד ביהדות

ביהדות קיימת ההבחנה בין ילד לבוגר מימים ימימה.
עד גיל 12 לבת וגיל 13 לבן נחשבים לקטינים.
חובת המצוות קיימת רק מגיל זה ואילך.

חינוך לזכויות האדם בבית הספר הדתי, גייגר

בבלי, קידושין, כ"ט, א'
"האב חייב בבנו:
 למולו,
 לפדותו
 וללמדו תורה
 ולהשיאו אישה
 וללמדו אומנות.
 ויש אומרים: אף להשיטו במים.
 ר' יהודה אומר:
 כל שאינו מלמד את בנו אומנות,
 מלמדו ליסטות.
 "ליסטות" סלקא דעתך?!
 אלא: כאילו מלמדו ליסטות."
מהם הזכויות של הילד בהלכה,כפי שנוסחו ע"י הגמרא?

האם יש לילד רק זכויות? מהן לדעתכם החובות של הילד?
מדוע הן לא מוזכרות בחוק?

​​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT